โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรถเข็นสำหรับผู้พิการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักร์สฤษฎ์ วงค์นิ่ม

  • สุวณี คงเมือง

  • อริสรา ขอตั้งภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผู้พิการ

  • รถเข็น การผลิต

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีจุดประสงค์เพื่อผลิตรถเข็นสำหรับผู้พิการ และให้ผู้พิการมีความสะดวกสบายมากขึ้นโดยการเพิ่มโต๊ะให้ติดกับรถเข็น ทำให้ผู้พิการกินอาหารได้โดยตรง และปรับเอนเบาะได้ตามความพึงพอใจโดยไม่ต้องลุกจากรถเข็น ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและเสี่ยงที่จะได้รับความบาดเจ็บต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย จึงทำให้เกิดการคิดค้นและประดิษฐ์รถเข็นสำหรับผู้พิการนี้ขึ้นมา ทำให้รถเข็นสำหรับผุ้พิการคันนี้มีประสิทธิภาพมากกว่ารถเข็นทั่วไป จากการสำรวจผู้ป่วยผู้พิการ 21 คน มีผู้ป่วยผู้พิการที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้จำนวน 9 คน และมีผุ้ป่วยผุ้พิการที่ต้องมีผู้ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายจำนวน 12 คน พบว่าผู้ป่วยผู้พิการที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ มีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.71 คะแนน และผู้ป่วยผู้พิการที่ต้องมีผู้ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย จากคะแนนสูงสุด 5 คะแนน