โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทดสอบหาสารฟอร์มาลินด้วยวิธีง่ายๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุจรี สายต่างใจ

  • อาภาพรรณ กาวีอ้าย

  • เอนก คำภิระวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาสารที่มาจากธรรมชาติ คือ น้ำดอกอัญชัน น้ำดอกคำฝอย น้ำไพร น้ำขมิ้นเหลือง น้ำขมิ้นขาว น้ำมะนาว น้ำมะกรูด และสารเคมีที่หาได้ง่าย คือ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส (ด่างทับทิม) ในการตรวจสอบหาสารฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนในอาหารทะเล พบว่าน้ำดอกอัญชันสามารถทำปฏิกิริยากับฟอร์มาลิน โดยน้ำดอกอัญชันจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วง และ สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส ทำปฏิกิริยากับฟอร์มาลินโดยเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีน้ำตาล ถ้าฟอร์มาลินมีความเข้มข้นมากขึ้นเมื่อนำไปต้มให้เดือดจะเกิดตะกอน ผลการทดสอบอาหารทะเลที่มีสารฟอร์มาลินปนเปื้อนด้วยสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส ให้ผลเช่นเดียวกับการใช้ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์