โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบกันขโมยยุค IT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นำพล นิลพันธ์

  • รัตพล ศรีสุข

  • วานิตย์ ทวดพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิราวัลย์ ปทุมวัลย์

  • สุภารัตน์ แสงมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นประดิษฐกรรมที่เป็นระบบกันขโมย โดยเมื่อกดรหัสผ่านประตูไม่ถูกต้อง กลไกจะทำงาน เมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปผ่านแสงเลเซอร์ ไฟสัญญาณจะดังขึ้นตลอดเวลา ทำให้เจ้าของบ้านทราบว่ามีขโมยเข้าบ้าน เครื่องนี้สามารถนำไปใช้จริงได้ที่บ้าน เพื่อเป็นการลดปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านได้ หากต้องการให้เสียงหยุดให้กดรหัสที่ถูกต้อง เครื่องจะหยุดทำงานลงทันที