โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องราวผ้าไฮเทค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลชนก อินชัย

  • พัชรี ศรีสุวรรณ

  • สุมาลี เจียมพรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมชาย นิทานันท์

  • สุภารัตน์ แสงมณี

  • เฉลิมชัย บุญพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์ราวตากผ้าที่สามารถเก็บผ้าได้เองเมื่อฝนตก โดยเมื่อแผ่นเซ็นเซอร์ได้รับน้ำฝนเป็นสัญญาณ ทำให้ระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ทำงาน ศูนย์รวมของระบบคือแบตเตอร์ซึ่งต่อพ่วงกับมอร์เตอร์ แจ็ก รีเลย์และฟิวส์ เมื่อระบบทำงานราวผ้าจะเคลื่อนที่ในแนวราบรูดไม้แขวนเสื้อไปด้านในและเมื่อกระทบกับผนังการทำงานจะหยุดลง จากการทดสอบพบว่าสามารถลดปัญหาเสื้อผ้าเปียกฝนเมื่อเก็บเสื้อผ้าไม่ทันได้ โดยไม่มีอันตรายจากกระแสไฟฟ้าช็อต เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีกำลังไฟฟ้าต่ำ