โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์มีปีก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาตยา เนียมชัยภูมิ

  • พรชนก เชวงเผ่าพันธุ์

  • วาสนา คำแกม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิมล ประจงจิตร

  • วิไลวรรณ ชัยสงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาและทดลองลักษณะของผลยางนาและการเจริญเติบโตของยางนา โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาการตกจากต้นของผลยางนา ตอนที่ 2 นำเมล็ดยางนามาเพาะในถุงชำ ผลการทดลองพบว่าผลยางนาเมล็ดที่อยู่บนดินมีการงอกโผล่พ้นดินเร็วและมากที่สุด และความชื้นก็มีผลต่อการงอกของผลยางนาแม้ว่าลักษณะการตกจะเป็นแนวดิ่ง