โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารเร่งโต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิ่งเพชร พรหมทอง

  • ติรนาถ โชติฉัตรชัย

  • อัจฉราภรณ์ รักผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p82

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช การเร่งพืชให้โต

  • ฮอร์โมนพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มุ่งที่จะคัดเลือกเมล็ดธัญพืชซึ่งสามารถให้ฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชได้ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงลักษณะการเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับฮอร์โมนที่ได้จากเมล็ดพืช พบว่าฮอร์โมนที่สามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืช คือ ฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน และ ออกซิน โดยฮอร์โมนออกซินมีคุณสมบัติในการเร่งการงอกของราก และแบ่งเซลล์ แคมเบียม เพื่อให้ได้ไซเลมใหม่ ส่วนฮอร์โมนจิบเบอเรลลินมีคุณสมบัติในการแบ่งเซลล์ แคมเบียม เพื่อให้ได้โฟลเอ็มใหม่ จึงทำการทดลองหาชนิดของฮอร์โมนที่สกัดได้จากเมล็ดข้าวเจ้า พบว่าเป็นฮอร์โมนจิบเบอเรลลินและหาชนิดของพืชที่ให้ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินมากที่สุด คือข้าวเจ้าจึงนำเมล็ดข้าวเจ้ามาเพาะเป็นเวลา 4 วันแล้วบดเมล็ดข้าวเจ้าโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย นำสารไปให้แก่ต้นผักบุ้ง และผักคะน้า ทุก ๆ 6 วันพบวาจะทำให้น้ำหนัก และความสูงของต้นผักบุ้ง และผักคะน้าเพิ่มขึ้น โดยใช้อัตราส่วน ข้าวเจ้า 10 กรัม : น้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร