โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าและคุณสมบัติไฟฟ้ากระแสตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวิน วงศ์พยัต

  • เอกภพ จิระวัฒนโสภณ

  • เอกรัฐ จิระวัฒนโสภณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระแสไฟฟ้า คุณสมบัติ

  • ไฟฟ้ากระแสตรง

  • ไฟฟ้ากระแสสลับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง"เครื่องเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าและคุณสมบัติกระแสไฟฟ้าตรงกับกระแสไฟฟ้าสลับ" ผู้จัดทำมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่า กระแสไฟฟ้าตรงและกระแสไฟฟ้าสลับต่างกันอย่างไร จึงทำให้คันเคาะกระดิ่งไฟฟ้าสั่นและไม่สั่น และเพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการนำทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจึงทำการทดลองดังนี้ วิธีที่ 1 นำโวลต์มิเตอร์ไปวัดไฟฟ้ากระแสตรง วิธีที่ 2 นำโวลต์มิเตอร์ไปวัดไฟฟ้ากระแสสลับ วิธีที่ 3 นำไดโอดไปต่อกับไฟฟ้ากระแสตรงตามขั้วและไฟฟ้ากระแสตรงกลับขั้ว วิธีที่ 4 นำไดโอดไปต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับ วิธีที่ 5 ต่อไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับกับขดลวดที่พันรอบตะปูแล้วทดสอบด้วยการนำแผ่นเหล็กบาง ๆ เข้าใกล้ตะปู วิธีที่ 6 จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงเคลื่อนเท่ากันเข้าสู่ขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิที่พันรอบแกนเหล็ก ผลการทดลองทั้ง 6 วิธีสรุปได้ว่า ไฟฟ้ากระแสตรงไหลไปในทิศทางเดียวกัน จึงกำหนดขั้วได้แน่นอน ไฟฟ้ากระแสสลับมีทิศทางการไหลกลับไปกลับมา จึงไม่สามารถกำหนดขั้วได้ และพบว่าไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ มีคุณสมบัติหลายอย่างแตกต่างกัน