โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกุหลาบให้ออกดอกในขวดตามเวลาที่เราต้องการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญ ชวาลภาฤทธิ์

  • ปิยะภัทร สุวรรณสัญญา

  • วันฉัตร ชัยนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชโลทร สุวรรณสัญญา

  • ตวงพร ธนะพรพันธุ์

  • วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาเวลาที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกุหลาบให้ออกดอกในขวดตามเวลาที่เราต้องการ พบว่าการใช้กุหลาบพันธุ์เล็กมาเลี้ยงในอาหารสูตร MS+BA 1 มิลลิกรัม/ลิตร 1ตาจะแตกยอดออกมาได้ 2-4 ยอด เมื่อนำยอดเหล่านี้มาเลี้ยงด้วยอาหารสูตรMS ระยะเวลาที่ใช้เลี้ยงยอดจนออกดอกจะเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน (โดยออกมากในช่วงวันที่ 26-30 ของการเลี้ยง) ดังนั้นจึงควรเริ่มเลี้ยงเนื้อเยื่อกุหลาบพันธุ์เล็กก่อนวันที่เราต้องการให้กุหลาบออกดอก ประมาณ 50-60 วัน โดยเลี้ยงกุหลาบในอาหารสูตร MS+BA 1 มิลลิกรัม/ลิตร ประมาณ 1 เดือนและทำการย้ายยอดกุหลาบที่เลี้ยงมาลงปลูกเลี้ยงก่อนเวลาที่ต้องการให้ออกดอกประมาณ 26 วัน จะได้กุหลาบออกดอกในขวดตามเวลาที่ต้องการ