โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปรับคุณภาพน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัชวาลย์ สอนศิริ

  • รังสรรค์ วรศิลป์ชัย

  • ศุภชัย อำพินธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรงชัย อธิวาสนพงศ์

  • ศิริพรรณ อธิวาสนพงศ์

  • แพรวตา ผาสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 การเกษตร ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p69

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คุณภาพน้ำ เครื่องบำบัด

  • เครื่องปรับคุณภาพน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานทดลองนี้ มีจุดมุ่งหมายในการสร้างเครื่องบำบัดคุณภาพน้ำ เพื่อปรับคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลา โดยไม่จำเป็นต้องมีการถ่ายน้ำ คุณภาพน้ำพิจารณาจากค่า D.O. ของน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาจากการทดลองพบว่า เครื่องบำบัดคุณภาพน้ำนี้ สามารถทำให้ค่า D.O. ของน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาโดยไม่มีการถ่ายน้ำมีค่าเฉลี่ย 7.0 บ่อที่ใช้เลี้ยงโดยการถ่ายน้ำ มีค่า D.O. เฉลี่ยประมาณ 6.5 และในบ่อที่ไม่มีการถ่ายน้ำและไม่ได้ใช้เครื่องบำบัดคุณภาพน้ำมีค่า D.O. เฉลี่ยประมาณ 5.8 ซึ่งผลปรากฏว่าปลาตาย ไม่สามารถอยู่ในภาวะเช่นนั้นได้