โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำคั้นผลมะแว้งกำจัดเพลี้ยแป้ง มด ปลวก เห็บ หมัด เหา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ราตรี มวลเมียง

 • อพินญา เมืองซื่อ

 • ไพศาล อ้อยหวาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p78

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • ปลวก การกำจัด

 • มด การกำจัด

 • มะแว้ง

 • หมัด การกำจัด

 • เพลี้ยแป้ง การกำจัด

 • เหา การกำจัด

 • เห็บ การกำจัด

 • แมลง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต276/2539 โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการกำจัดเพลี้ยแป้ง แมง และแมลงที่นำความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ โดยใช้คุณสมบัติของผลมะแว้งที่ว่า มีรสขม กลิ่นฉุน มาทำการทดลองโดยนำผลมะแว้งมาคั้น และผสมกับน้ำกลั่นในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน คือ 1:1 1:2 1:3 แล้วนำไปหยดลงบนตัว เพลี้ยแป้ง ทิ้งไว้ 10 นาที ปรากฏว่าน้ำคั้นผลมะแว้งในอัตราส่วน 1:1 สามารถกำจัดเพลี้ยงแป้งได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้ทดลองกับมดแดง ผลปรากฏว่าน้ำคั้นผลมะแว้งในอัตราส่วน 1:1 สามารถกำจัดมดแดงได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เช่นกัน จากนั้นได้นำไปทดลองกับ ปลวก เห็บ หมัด เหา โดยหาอัตราส่วนที่เหมาะสม ผลปรากฏว่าน้ำคั้นผลมะแว้งในอัตราส่วน 1:1 สามารถกำจัด ปลวกได้ 97 เปอร์เซ็นต์ สามารถกำจัดเห็บได้ 77 เปอร์เซ็นต์ สามารถกำจัดหมัดได้ 87 เปอร์เซ็นต์ และสามารถกำจัดตัวเหาได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อได้ผลการทดลองดังกล่าวแล้ว ได้นำน้ำคั้นผลมะแว้งผสมน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:1 ไปฉีดพ่นมดแดงที่กำลังตอมอาหารอยู่ ผลปรากฏว่า มดแดงตาย 95 เปอร์เซ็นต์ และได้ทดลองนำน้ำคั้นผลมะแว้งอัตราส่วน 1:1 ไปหมักบนหัวเด็กอาสาสมัครที่เป็นเหาโดยหมักไว้ 20 นาที ผลปรากฏว่าเหาตาย 100 เปอร์เซ็นต์