โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแท่งเพาะชำจากผักตบชวาผสมกระดาษหนังสือพิมพ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญใจ นวลเถลิงศักดิ์

  • จีระฉัตร พละพันธ์

  • นันทวัฒน์ แสงทับทิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษหนังสือพิมพ์

  • การเพาะชำ

  • ผักตบชวา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องแท่งเพาะชำจากผักตบชวาผสมกระดาษหนังสือพิมพ์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพืชที่ปลูกโดยแท่งเพาะชำจากผักตบชวาผสมกระดาษหนังสือพิมพ์ โดยการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในแท่งเพาะชำจากผักตบชวาผสมกระดาษหนังสือพิมพ์กับพืชที่ปลูกในดิน และเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสมผักตบชวากับหนังสือพิมพ์ ผลการทดลองพบว่า พืชสามารถเจริญเติบโตได้เมื่อปลูกในแท่งเพาะชำนี้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพืชที่ปลูกในดิน พบว่าพืชที่ปลูกในดินมีความเจริญเติบโตดีกว่า และอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสมผักตบชวากับกระดาษหนังสือพิมพ์คือ อัตราส่วน 1 : 1