โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดานไฮโดรลิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สวิด แก้วปลั่ง

  • อำนวย คูศิริเจริญพานิช

  • เทวัญ ยังมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p59

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดานไฮโดรลิก

  • สิ่งประดิษฐ์ กระดานไฮโดรลิก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานทดลองชิ้นนี้ได้จัดสร้างแบบจำลองของกระดานไฮโดรลิกตามกฎของปาสคาล เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างระบบกระดานขนาดใหญ่ขึ้น และหลายชั้นขึ้นให้สะดวกและเหมาะแก่การใช้งาน ดังนั้นในการทำโครงงานชิ้นนี้ กลุ่มผู้จัดทำมีความหวังอย่างยิ่งในการที่มีผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนี้นำไปใช้ประดิษฐ์และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้ ทั้งนี้กลุ่มผู้จัดทำมีความยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์นี้ จากผู้มีความรู้โดยตรงและหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป