โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจุลินทรีย์ E.M. กับเศษผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปฐมาส โชคชัยวงศ์

  • พัชรา ตนันวิจิตร

  • วราพร ไพรัชเวทย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p70

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขยะเปียก

  • จุลินทรีย์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต271/2539 ผู้ทำโครงงานมีความคิดที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของนายแพทย์บุญเทียม เขมาภิรัตน์ ซึ่งเป็นผู้คิดวิธีที่จะกำจัดขยะสด โดยการนำขยะสดมาหมักเป็นปุ๋ยน้ำ โดยมีจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายขยะสด จึงได้ทำการทดลองโดยการเปรียบเทียบขยะสดว่า ขยะสดประเภทใดที่จะมีคุณสมบัติดีที่สุด ในการเจริญเติบโตของพืช ขยะสดทั้ง 3 ประเภทได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร โดยนำจุลินทรีย์ E.M. (EFFECTIE MICROOGANISM) ช่วยในการย่อยสลายขยะสดเหล่านี้ให้เป็นปุ๋ยน้ำ จากการทดลองทำให้เห็นว่า ปุ๋ยน้ำที่ได้จากการนำเศษผักมาหมักเป็นปุ๋ยน้ำ มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วเหลืองได้ดีที่สุด นอกจากจะได้รับประโยชน์จากปุ๋ยน้ำแล้ว ยังเป็นการช่วยลดรายจ่ายของเกษตรกรและช่วยลดปริมาณขยะสดให้น้อยลงอีกด้วย