โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปอกไข่ด้วยแรงดันน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนภรณ์ ดอนไพรย้อน

  • ปลายฟ้า เขมะเพ็ชร

  • วิสสุตา อ้นอำไพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • แรงดัน

  • ไข่การปอก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์เครื่องปอกไข่ด้วยแรงดันน้ำ ให้สามารถใช้งานได้จริงรวมทั้งมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการประกอบอาหาร ทำให้ช่วยในการประหยัดเวลา มีความรวดเร็วในการทำงาน และยังช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายอีกด้วย คณะผู้จัดทำแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การประดิษฐ์เครื่องปอกไข่ด้วยแรงดันน้ำและหาประสิทธิภาพ และขั้นตอนที่ 2 การนำไปใช้ประโยชน์และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการใช้มือปอกเปลือกไข่ จากการศึกษาทดลองประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือกไข่ด้วยแรงดันน้ำ พบว่าเครื่องปอกเปลือกไข่ด้วยแรงดันน้ำสามารถทำงานได้กับไข่ทั้งสองชนิด คือไข่เป็ดและไข่ไก่ รวมทั้งยังใช้เวลาในการทำงานน้อยกว่าการปอกด้วยมือมาก จึงทำให้เครื่องปอกเปลือกไข่สามารถใช้งานเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกและเครื่องทุ่นแรงได้เป็นอย่างดี