โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องSimply Air-Pump

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารวี ไพศาลธารา

  • ชญานิน คำมา

  • วิลาวรรณ แซ่เจ๊า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสองแคววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องปั๊มลม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการรียูสสร้างเครื่องปั๊มลมอย่างง่ายจากคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็นและเครื่องสำรองไฟฟ้าที่เลิกใช้งานแล้ว โดยขั้นตอนการสร้างสิ่งประดิษฐ์นั้นเริ่มจากการตั้งโจทย์ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาโดยร่วมกันวางแผนและออกแบบเครื่องปั๊มลม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จากนั้นจึงทำการสร้างเครื่องปั๊มลมจากคอมเพรสเซอร์และติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดกับฐานล้อ/ที่จับ/ที่เข็นปั๊มลม จากนั้นทำการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง พบว่าเครื่องปั๊มลมที่สร้างขึ้นมาสารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลาเฉลี่ย 15 วินาที ในการเติมลมล้อรถจักรยานขนาด 1.75x24นิ้ว ใช้เวลาเฉลี่ย 20 วินาที ในการเติมลมล้อรถจักรยานยนต์ขนาด 2.25x17 นิ้ว ระดับความเข้มของเสียงของเครื่องปั๊มลม 45.0 เดซิเบล สามารถใช้ปั๊มลมที่สร้างขึ้นเป็นอุปกรณ์สำหรับเพิ่มอากาศในตู้ปลาและบ่อเลี้ยงปลา มีเสียงเงียบ แรงดันพอเหมาะ สามารถต่อพ่วงหัวทรายสำหรับจ่ายลมได้ 5-10 หัวทราย และสามารถใช้งานได้ในกรณีที่ต้องย้ายหรือใช้งานเครื่องปั๊มลมในช่วงเวลาที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าได้นาน 50 นาที ช่วยลดความเสี่ยงในการขาดอากาศของปลาสวยงามและธุรกิจค้าปลาได้