โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชื้อเพลิงจากมะค่าแต้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิชาญ แซ่ยาง

  • อำภา ปัญญา

  • แจ่มจิตร วงค์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสองแคววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์