โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องย้อมเนื้อเยื่อพืชด้วยสีธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธันยา นาคประเสริฐ

  • มาลิน โสภณชัยพร

  • อิสริยา ไทยเครือวัลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำรัส ไขกระโทก

  • วันดี วนภู

  • อุษณีย์ โชติมโนธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาชีววิทยา ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์