โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดอกไม้จากโฟม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธารีณี เจริญวัย

  • ปณิตา มธุรวงษาดิษฐ์

  • อาจารีย์ มงคลสิทธิศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล

  • ดอกไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาชนิดของตัวทำละลายที่สามารถทำละลายโฟมได้ดีที่สุด โดยแบ่งการทดลองเป็น3ตอน ตอนที่1 ศึกษาชนิดของตัวทำละลายที่สามารถทำละลายโฟมได้ดีที่สุด ตอนที่2 ศึกษาอัตราส่วนระหว่างตัวทำละลายกับโฟมที่เหมาะสมในการทำดอกไม้จากโฟม ตอนที่3 ศึกษาชนิดของสีที่สามารถละลายในสารละลายโฟมที่เหมาะสมในการนำมาทำดอกไม้จากโฟม จากการทดลองพบว่าตัวทำละลายที่มีความสามารถในการละลายโฟม มากที่สุดคือ เอธิลอะซีเตต อัตราส่วนระหว่างเอธิลอะซีเตต :โฟมกล่องอาหารที่เหมาะสมในการนำไปทำดอกไม้จากโฟม เท่ากับ 2.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร : 1กรัม และสีที่ละลายในสารละลายโฟมได้ดีและเหมาะสมคือ สีน้ำมันชนิดผงและสีโปสเตอร์ชนิดเนื้อมุก