โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเก็บรักษามะนาวโดยการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบบรรยากาศด้วยการใช้ดินน้ำมันปละถุงพลาสติกร้อน Polypropylene

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธจักร จิตนิยม

  • สุปราณี สุปราณี

  • แอน มั่นบุปผชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา เชียงทอง

  • พิลาวัณย์ วิจิตรโชติ

  • สนอง นิยมพลอย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพมงคลรังษี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p67

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาอายุการเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลมะนาวในสภาพการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบบรรยากาศ ด้วยการอุดดินน้ำมันและการหุ้มผลด้วยถุงพลาสติกร้อน (Polypropylene) โดยการใช้ดินน้ำมันอุดแทนขั้วผลมะนาว รวมกับการห่อหุ้มผลด้วยถุงพลาสติกร้อนแบบ 1 ผล/ถุง และแบบ 3 ผล/ถุง เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้อุดดินน้ำมันและเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25-33 องศาเซลเซียส) ทำการวิเคราะห์คุณภาพของผลทุกๆ 3 วัน โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสีผิว มวล ปริมาตรน้ำคั้นและปริมาณวิตามินซี พบว่าการอุดดินน้ำมันและการหุ้มผลด้วยถุงพลาสติกร้อน สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสีผิวของผล การลดลงของมวล ปริมาตรน้ำคั้นและปริมาณวิตามินซีในน้ำมะนาวได้ ทำให้มะนาวที่อุดดินน้ำมันร่วมกับการหุ้มผลด้วยถุงพลาสติกร้อนแบบ 1 ผล/ถุง มีอายุการเก็บรักษานานที่สุดคือ 24 วัน รองลงมาคือมะนาวอุดดินน้ำมันร่วมกับการหุ้มผลด้วยถุงพลาสติกร้อนแบบ 3 ผล/ถุง มีอายุการเก็บรักษา 21 วัน ต่างจากชุดควบคุมที่ไม่ได้อุดดินน้ำมันและไม่ได้หุ้มผลด้วยถุงพลาสติกร้อน ที่มีอายุการเก็บรักษาเพียง 3 วัน