โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกำจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำชนิดจานพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุรินทร์ นรินทร์

  • วิโรจน์ กอสุนทร

  • สันชัย จันทรสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา เชียงทอง

  • สนอง นิยมพลอย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพมงคลรังษี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2537 5 (14) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องกำจัดคราบน้ำมัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำชนิดจานพลาสติกโพลิเอธิลีน โดยใช้น้ำมัน 4 ชนิด ได้แก่ น้ำมันเครื่องใช้แล้ว น้ำมันเครื่องยังไม่ได้ใช้ น้ำมันพืชใช้แล้ว และน้ำมันพืชยังไม่ได้ใช้ และกำหนดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 2.2, 2.7, 3.2, 3.7 และ 4.2 V.DC. ตามลำดับ แล้วหาอัตราเร็วของการหมุนของจานพลาสติกโพลิเอธิลีน และอัตราการกำจัดคราบน้ำมันแต่ละชนิดด้วยการนับจำนวนรอบของการหมุนของจานพลาสติกภายใน 30 วินาที พร้อมกับวัดปริมาตรของน้ำมันที่ถูกกำจัดออก และทดสอบสมบัติของความหนาแน่น และความหนืดของน้ำมัน 4 ชนิด พบว่าอัตราเร็วของการหมุนของจากพลาสติก แปรผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าเดียวกันอัตราเร็วของจานพลาสติกแปรผกผันกับความหนืดของน้ำมัน น้ำมันพืชมีความหนืดต่ำกว่าน้ำมันเครื่องทำให้อัตราเร็วของจานพลาสติกในการกำจัดคราบนำมันพืชสูงกว่า แต่อัตราการกำจัดคราบนำมันขึ้นอยู่กับความหนืดของน้ำมันมากกว่าอัตราเร็วของการหมุนของจานพลาสติก ทำให้น้ำมันเครื่องยังไม่ได้ใช้ซึ่งมีความหนืดสูงกว่าน้ำมันชนิดอื่นมีอัตราการถูกกำจัดมากที่สุด