โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องข้าวหลามมุมมองใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล คณะแพง

  • ปิยนุช สีหธรรม

  • สิริรัตน์ โล่ห์นารายณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวหลามการทำ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการทำข้าวหลามโดยการลองเผาในแนวอื่นว่าเป็นอย่างไร คุณภาพของข้าวหลามที่ได้จะดีหรือไม่ และเวลาที่ใช้เผาแตกต่างแบบเดิมหรือไม่ ผลการทดลองพบว่า ข้าวหลามที่เผาในแนวนอนใช้เวลาน้อยกว่าที่ผาในแนวตั้ง แต่ต้องมีกรรมวิธีพิเศษคือการกลังด้านหรือหมุนให้ส่วนอื่นของกระบอกได้รับความร้อนต้องรอให้อาหารที่บรรจุกระบอกนั้นสุกและจับตัวเป็นก้อนระดับหนึ่งก้อน ดดยเฉพาะอาหารที่เป็นของเหลว ควรค่อย ๆ พลิกกลับด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ไหลออกจากกระบอก จึงนับว่าการเผาข้าวหลามมุมมองใหม่ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานไปได้มาก ทำให้ต้นทุนการเผาข้าวหลามลดลง