โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการปลูกผักกาดโดยใช้หลักพืชผักดูแลกันเอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.จุฑาทิพย์ ยะนา

  • ด.ญ.จุฑารัตน์ ยะนา

  • ด.ญ.ศิริกัญญา ปลาทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประชาราชวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักกาด

  • สมุนไพรไล่แมลง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในชุมชนนิยมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำไปประกอบาหารและนำรายได้สู่ครอบครัวหลังจากว่างเว้นจากการทำนา และผักที่นิยมปลูกกันส่วนใหญ่ก็เป็นจำพวก ผักกาด ผักคะน้า และอื่นเป็นต้น แต่การที่จะได้ผลผลิตที่ดีนั้นก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีในการดูแลทำให้ได้ผลผลิตที่ดี ขายได้ราคา ซึ่งล้วนแต่ทำให้สิ้นเปลืองและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผักจำพวกผักกาด จากการสังเกตจะพบว่าผักกาดที่ปลูกเมื่อไม่ใช้สารเคมีก็จะมีแมลงมารบกวนมาก ทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ราคาตกต่ำจึงศึกษาคิดค้นวิธีปลูกผักกาดที่จะทำให้ผลผลิตที่ดีไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันแมลง โดยทดลองจากนำผักกาดไปปลูกร่วมกับพืชสมุนไพร คือ กระเพรา โหระพา แมงลัก และสาระแหน่ และพบว่า ผักกาดในแปลงที่มีพืชสมุนไพรสามารถไล่แมลงได้ และสมุนไพรที่สามารถไล่แมลงได้ดีที่สุดคือ กระเพรา