โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการงอกของข้าวเปลือกโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรภูมิปัญญาไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ธนาธิป เจนลาด

  • ด.ญ.มณฑนา ขาวอ่อน

  • ด.ญ.สุภาวดี สานะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประชาราชวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวเปลือกการงอก

  • สมุนไพรสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในช่วงนี้ชุมชนของคณะผู้จัดทำได้มีฤดูกาลทำนา หว่านกล้า และได้ประสบกับปัญหา เรื่อง เมล็ดข้าวมีอัตราการงอกช้า และส่วนมากเกษตรกรจะมีการปลูกข้าวเหนียวมากกว่าข้าวจ้าว คณะผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีการที่จะช่วยเร่งการงอกของเมล็ดข้าวเหนียว ประกอบกับช่วงนี้ในชุมชนของคณะผู้จัดทำได้มีสมุนไพรพื้นบ้านขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการงอกของข้าวเปลือกโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรภูมิปัญญาไทย ซึ่งสมุนไพรที่นำมาใช้ในการทดลองมี 5 ชนิด คือ กระพังโหม เสลดพังพอน ต้อยติ่ง ไคร้ และหนาด ส่วนที่นำมาใช้สกัดสารนั้นคือ ส่วนของใบ ซึ่งสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดนี้ จะนำไปศึกษาเปรียบเทียบกับการแช่ข้าวในน้ำเปล่า โดยทำการศึกษา 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการงอกของเมล็ดข้าวที่แช่ระหว่างน้ำเปล่า น้ำจากใบกระพังโหม น้ำจากใบเสลดพังพอน น้ำจากใบไคร้ น้ำจากใบต้อยติ่งและน้ำจากใบหนาด ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการงอกของเมล็ดข้าวที่แช่ระหว่างน้ำจากใบกระพังโหม น้ำจากใบเสลดพังพอน น้ำจากใบไคร้ น้ำจากใบต้อยติ่งและน้ำจากใบหนาด ผลการทดลองตอนที่ 1 พบว่าข้าวที่แช่ในน้ำเปล่านั้นมีอัตราการงอกช้ากว่าเมล็ดข้าวที่แช่ในน้ำจากใบกระพังโหม น้ำจากใบเสลดพังพอน น้ำจากใบไคร้ น้ำจากใบต้อยติ่งและน้ำจากใบหนาด