โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการทำไบโอดีเซลจาก PFAD ปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐสุดา คล้ายทอง

  • วชิรา เครือเง้า

  • หิรัญญา ลิ้มบำรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไชยาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

มงปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปาล์มการสกัด

  • ไบโอดีเซล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำไบโอดีเซลจาก PFAD ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือจากการผลิตน้ำมันปาล์ม ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่น โดยการศึกาทำการทดลองไปโอดีเซลโดยใช้ PFAD จากปาล์มและเมทิลแอลกอฮอล์ ผลการทดลองพบว่า ภาวะที่ไบโอดีเซลมีคุณภาพสูงใช้ PFAD ปาล์มและเมทิลแอลกอฮอล์ อัตราส่วน 9 : 1 อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล ใช้กรด H2SO4 เข้มข้น 5 % จึงสามารถพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลให้มีคุณภาพสูงเพื่อนำไปใช้งานพลังงานที่เหมาะสมต่อไป