โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจหายาปฏิชีวนะและฟอร์มาลินตกค้างในอาหารโดยใช้สารสกัดจากพืชบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิติกร พนมเกียรติศักดิ์

  • ศิวฤทธิ์ เตียสุวัติเศรษฐ

  • อัครรัตน์ ไชยธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิกา วรสาร

  • บังอรรัตน์ มูลมาตย์

  • มานิต เตียสุวัติเศรษฐ

  • รัตนาภรณ์ ศรีประโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟอร์มาลิน

  • อาหาร การเจือปนและการตรวจสอบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีทดสอบยาปฏิชีวนะและฟอร์มาลินที่ตกค้างในอาหารโดยใช้สารสกัดจากพืชบางชนิดในท้องถิ่น โดยแบ่งการทดลองเป็นดังนี้ ตอนที่1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและฟอร์มาลิน ตอนที่2 ทดสอบสารที่สกัดได้จากพืชกับฟอร์มาลินและยาปฏิชีวนะเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง โดยทำการทดลองกับพืชจำนวน 100 ชนิด ตอนที่3 ทดสอบหาส่วนของพืชและวิธีการสกัดสารจากพืชที่ให้ปฏิกิริยารวดเร็วและชัดเจน ตอนที่4 ทดสอบหาความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการนำไปทดสอบกับอาหารในท้องตลาดทั่วไป จากการศึกษาพบว่า พืชที่ทำปฏิกิริยากับฟอร์มาลินแล้วเกิดเป็นตะกอนอย่างรวดเร็วและชัดเจนที่สุด คือ ใบมะยมแก่ ที่สกัดโดยไม่ต้องต้ม และความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการตรวจหาฟอร์มาลิน คือ ใบมะยมแก่ 100 กรัม : น้ำกลั่น 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถทดสอบฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้น 1 % , 10 % และ 100 % โดยใช้เวลา 0.43, 0.34 และ 0.25 นาที ตามลำดับ ส่วนพืชที่ทำปฏิกิริยากับยาปฏิชีวนะแล้วเกิดเป็นตะกอน คือ ใบเทียนทองแก่ ที่สกัดโดยไม่ต้องต้ม และความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อทดสอบยาปฏิชีวนะ คือ ใบเทียนทองแก่ 100 กรัม : น้ำกลั่น 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถทดสอบยาปฏิชีวนะในระดับความเข้มข้น 1 % , 10 % และ 100 % โดยใช้เวลา 1.38, 1.19 และ 1.13 นาที ตามาลำดับ