โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของวัตถุบนรางโค้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทิรา ศิริกุล

  • ศิญาภา สินธุแสง

  • อภิญญา วาทโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปราณี บะคะ

  • เชิดชัย พลกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวาปีปทุม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อหาวิธีในการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่อง พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลมให้ง่ายขึ้นเละเพื่อประดิษฐ์ชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของวัตถุบนรางโค้ง เพื่อช่วยอธิบายหลักการเกิดพลังงานศักย์ พลังงานจลน์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลม จากการทดลองสามารถอธิบายได้ว่า มวลของวัตถุมีผลต่อการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของวัตถุกับเส้นผ่านศุนย์กลางของรางโค้ง