โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกรวยช่วยนึ่งข้าวประหยัดเวลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ครองภพ สืบสุนทร

  • จริญา คุณวงษ์

  • ปฐมรัตน์ ยางจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำปา สืบสุนทร

  • บัวพันธ์ ดงตะใน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวาปีปทุม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กรวยนึ่งข้าว

  • การประหยัดพลังงาน

  • ภูมิปัญญาชาวบ้าน

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำได้ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการนึ่งข้าวเหนียวให้สุกเร็วกว่าแบบเก่าเพื่อการประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน จึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ทำจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นทั่วไปมาประยุกต์กับภูมิปัญญาชาวบ้าน มาใช้ประกอบในการนึ่งข้าวเหนียว ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้ไม้ไผ่เฮี้ย สานเป็นทรงกรวย โดยให้ปากกรวยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับก้นหวดและสานก้นกรวยให้มีขนาดความยาวเท่ากันแต่ขนาดของรูก้นกรวยต่างกัน 3 ขนาด คือ รูตัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร และนำอุปกรณ์ทั้ง 3 ขนาดใส่ก้นหวด แล้วนำไปนึ่งข้าวเปรียบเทียบกับการนึ่งข้าวแบบธรรมดาโดยควบคุมปริมาณและชนิดของข้าวที่ใช้นึ่ง ปริมาณน้ำและเวลาที่ใช้แช่ข้าว เชื้อเพลิงที่ใช้นึ่งข้าว ภาชนะที่ใช้แช่ข้าว ขนาดและชนิดของหวดที่ใช้นึ่ง โดยทดลองอย่างน้อย 3 ครั้ง