โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการดูดซับของถ่านเมื่อกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพรัตน์ สมพรพันธ์

  • ภรทิพย์ คงดิษฐ์

  • วัชรินทร์ ธงชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่านการศึกษา

  • โซเดียมคลอไรด์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับของถ่าน เมื่อกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์ และเพื่อศึกษาอัตราส่วนโดยมวลของถ่านต่อโซเดียมคลอไรด์ที่เหมาะสมในการดูดซับ พบว่าค่า pH ของถ่านที่กระตุ้นด้วย NaCl จะมีค่า pH ลดลง จึงทำให้การดูดซับเร็วและมากขึ้น อัตราส่วนที่โดยมวลของถ่านต่อ NaCl เพิ่มขึ้น ทำให้การดูดซับเพิ่มขึ้นด้วย ถ่านไม้มะขามพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูดซับประมาณ 1 : 4 ถ่านกะลาพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูดซับประมาณ 1 : 3 ถ่านไม้มะม่วงอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูดซับประมาณ 1 : 3 การดูดซับของถ่านซังข้าวโพด ถ่านไม้มะขาม ถ่านกะลา และถ่านไม้มะม่วง เมื่อกระตุ้นด้วย NaCl การดูดซับสารละลาย MgSO4, CuSO4 สี และกลิ่น สามารถดูดซับได้มากขึ้น และอัตราส่วนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาผลิตถ่าน