โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องอบปลาสลิดพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิกานต์ รัตนกุญชร

  • ฐาปนี วิธินันทกิตต์

  • รุ่งทิพย์ จิรธัญโชค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องอบปลาสลิดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 แผง ผลการทดลองพบว่า เครื่องอบปลาสลิด อบปลาสลิดที่ดีที่สุดสามารถ 1 กิโลกรัม น้ำหนักปลาสลิดเหลือ 800กรัมในเวลา 10 ชั่วโมง 5 นาที ลดความชื้นสัมพัทธ์ในตู้อบลดลง 45.3%