โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดในตู้ปลาด้วยอาหารไก่และดินตากแดด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัฏฐิกา สุขไสว

  • เด็กปณิตา วรรณเขียว

  • เด็กสุภาณี บุญหล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สัตว์ การเลี้ยงสัตว์

  • แมลง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเลี้ยงจิ้งหรีดในตู้ปลาแทนการเลี้ยงในวงปูน เพื่อป้องกันจิ้งหรีดหนีออกมา ด้วยอาหารไก่ และดินตากแดด ผลการทดลองปรากฏว่า การเลี้ยงจิ้งหรีดในตู้ปลา ได้ผลดีกว่าการเลี้ยงในวงปูน การเลี้ยงจิ้งหรีดโดยใส่ดินตากแดด 5 วัน ทำให้จิ้งหรีดรอดตายดีกว่า อาหารเสริมที่ทำให้จิ้งหรีดน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นคือ อาหารไก่