โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเห็ดจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยพร โยธาใหญ่

  • ทิวา ใจใหญ่

  • นิตยา ไชยพันธ์โก๋

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์