โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาค่าพลังงานความร้อนจากถ่านเปลือกลำไย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธรรมนูญ คำสาร

  • นพพล มหาวันแจ่ม

  • สันติภาพ ขันพนัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์