โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบอร์ดจากเศษกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาณุพงศ์ ตะคามจันทร์

  • ราชัย นามวงค์ษา

  • เกีรยงไกร ไชยคีนี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บรรเจิด อาจแก้ว

  • วราภรณ์ สุวรรณคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเลยพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์