โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหลาประยุกต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐดนัย มูลศิริ

  • พงษ์พิพัฒน์ ภู่นุช

  • รังสรรค์ รามศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราภรณ์ สุวรรณคำ

  • สุพรพรรณ สารทัศนานันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเลยพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์หลาประยุกต์ขึ้นเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการเตรียมเส้นไหมก่อนขึ้นทอ หลาประยุกต์มีส่วนประกอบดังนี้คือ ส่วนที่1 คือส่วนควบคุมมอเตอร์ด้วยสวิตช์เปิด-ปิด และสวิตช์ปรับระดับต่างๆ ส่วนที่2 คือส่วนมอเตอร์ที่จะช่วยส่งแรงให้วงล้อใหญ่เพื่อให้วงล้อใหญ่ส่งแรงไปยังส่วนประกอบอื่นๆ ส่วนที่3 คือส่วนปล่อยเส้นไหม(หลอดเล็ก) และส่วนที่4 คือ ส่วนม้วนเก็บไหม (หลอดใหญ่) แล้วนำมาประกอบกัน โดยนำหลาประยุกต์ต่อวงจรไฟฟ้าเชื่อมกับมอเตอร์และเครื่องกลพื้นฐานใช้สวิชต์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ในระดับต่างๆ และต่อเชื่อมกับระบบต่างๆของหลาด้วยสายพาน โดยใช้หลักการทดรอบของเฟือง การได้เปรียบเชิงกล การลดแรงเสียดทาน การต่อวงจรไฟฟ้า ทำให้ได้หลาประยุกต์ที่สามารถใช้งานได้จริง