โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนา เรืองเวทย์วัฒนา

  • สิริลาวัณย์ พันธุ์มาดี

  • สุภาภรณ์ สุวรรณคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูเกียรติ ชัยชนะดารา

  • เกื้อกูล เนตรมัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p78

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • อาหารสัตว์ เครื่องอัตโนมัติ

  • เครื่องมือกล ให้อาหารสัตว์

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมนุษย์มีภาระหน้าที่ที่จะต้องกระทำในวันหนึ่งๆ มากมายซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องปล่อยให้สัตว์อดอาหาร หรือเป็นภาระแก่ผู้อื่นให้อาหารสัตว์แทน คณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะสร้างเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติขึ้นโดยใช้นาฬิกาปลุกเป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องนี้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาง่าย ราคาไม่แพง เพียงนำมาดัดแปลงวงจรภายในของนาฬิกาปลุกเล็กน้อย และเพิ่มกลไกการทำงานของระบบอิเล็คโทรแมกเนติคเข้าไป ก็จะทำให้นาฬิกาปลุกสามารถควบคุมเวลาและกลไกการทำงานของเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติได้และจากความรู้ครั้งนี้ทำให้เกิดแนวความคิดว่าเราสามารถสร้างเครื่องกลอื่นได้อีก เช่น เครื่องรดน้ำต้นไม้ ฯลฯ