โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุณหภูมิที่มีผลต่อการงอกของถั่วงอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กษมา ศรีภักดี

  • ปานใด แสงแก้ว

  • แก้วกาญจน์ ทรนงพิทักษ์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2534 p91,92

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การงอก ถั่ว

  • ถั่วงอก

  • อุณหภูมิ ที่มีผลต่อการงอก

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการงอกของเมล็ดถั่วงอกของถั่วเขียวพบว่าอุณหภูมิมีผลต่อการงอกของเมล็ดถั่วเขียวคืออุณหภูมิ 100องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่เหมาะที่สุดต่อการงอกของถั่วเขียวกล่าวคือ เมื่อนำเมล็ดถั่วเขียวไปเพาะถั่วเขียวจะเริ่มงอกเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมงครึ่งและเจริญเติบโตสมบูรณ์ในเวลา 24 ชั่วโมง จะเห็นว่าผลการศึกษาโครงงานนี้เป็นการพัฒนาเพิ่มผลผลิต และย่นระยะเวลาในการเพาะถั่วงอกของเกษตรกรได้