โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มปริมาณน้ำยางโดยใช้สมุนไพรธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุมพล เพ็ชรพวง

  • นพพงศ์ เพ็ชรพวง

  • เรวัฒน์ ไทยทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำยางปริมาณ

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณน้ำยางพาราให้มากต่อการกรีดยางแต่ละครั้ง โดยในครั้งนี้ได้ใช้พืชสมุนไพร 4 ชนิด คือ กระเทียม หอมแดง พริกไทย และพริกชี้ฟ้า อย่างละ 400 กรัม เติมน้ำลงไป 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วนำมาปั่นเป็นเวลา 2 นาที นำสารละลายที่ได้แต่ละชนิดใส่ลงในภาชนะ 4 ใบ ๆ ละชนิด นำมีดกรีดยางมาแช่ในสารละลายที่ได้เป็นเวลา 8 ชั่วโมง แล้วนำมีดนั้นมากรีดยางพา จากการทดลองพบว่า มีดที่แช่ในสารละลายกระเทียมนำมากรีดยางพาราจะได้น้ำยางมากที่สุด และอัตราส่วนของสารละลายกระเทียมที่เหมาะสมที่สุด คือ กระเทียม 400 กรัม ต่อ น้ำ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร