โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบแมงลักที่มีต่อการเร่งรากและการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ญาตาวี จำวงษ์ลา

  • ณัฐพงศ์ ทวนเงิน

  • ประภัรสร ทองประศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเร่งราก

  • พืชการเจริญเติบโต

  • ใบแมงลักสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบแมงลักที่มีต่อการเร่งรากและการเจริญเติบโตของพืช” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบแมงลักในการเร่งราก 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเร่งรากระหว่างสารสกัดจากใบแมงลักที่ใช้ตัวละลายต่างกัน 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเร่งรากระหว่างสารสกัดจากใบแมงลักกับสารเร่งราก 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารสกัดจากใบแมงลักที่มีผลในการเร่งรากกับระยะเวลาในการแช่ 5) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบแมงลักในการเร่งรากของเมล็ดถั่วฝักยาวและเมล็ดทานตะวัน และ 6) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบแมงลักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากใบแมงลัก สามารถเร่งรากพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารเร่งรากที่มีขายในท้องตลอด และยังพบว่าสารสกัดจากใบแมงลักช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชด้วย