โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องครีมขัดแวววาวจากพืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยาวี พรมปัญญา

  • ชมพูนิช บุญมี

  • ปถาพร พรมมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ครีมขัด

  • สมุนไพร การสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพครีมขัดแวววาวจากพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ประกอบด้วย ต้นส้มกบ เปลือกมังคุด เปลือกส้มโอ ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพครีมขัดแวววาวจากพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของครีมขัดแวววาวจากพืชสมุนไพรส้มกบที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ครีมขัดแวววาวจากพืชสมุนไพร จากการศึกษาโดยนำต้นส้มกบ เปลือกมังคุด และเปลือกส้มโอ นำมาตากแห้งแล้วบดละเอียด แล้วนำไปทำครีมขัดแวววาวโดยใช้พืชในปริมาณ 10 กรัม ต่อวาสลีน 100 กรัม พบว่า ครีมขัดแวววาวที่ทำจากส้มกบมีประสิทธิภาพในการขัดโลหะ เครื่องเงิน และทองเหลืองได้ดีที่สุด และทำการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของครีมขัดแวววาวจากต้นส้มกบ พบว่าปริมาณต้นส้มกบที่เหมาะสม คือ 15 กรัม ต่อวาสลีน 100 กรัม จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้มีความเห็นว่าสามารถนำไปใช้ได้จริง และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับครีมขัดเครื่องเงินตามท้องตลาด