โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบการถ่ายเทความร้อนของเจลจากย่านตับเต่ากับแผ่นเจลลดไข้ที่ขายตามท้องตลาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญฤทัย สังข์ช่วยนา

  • จุรีวรรณ พุดขาว

  • อรนภา เกลาฉีด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ย่านตับเต่า

  • เจลลดไข้การทำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบการถ่ายเทความร้อนของเจลจากย่านตับเต่ากับแผ่นเจลลดไข้ที่ขายตามท้องตลาด เพื่อนำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงได้มีการทดลองและจากการทดลองพบว่า เจลของน้ำตับเต่าจากใบแก่ใช้ระยะเวลาในการจับตัวกันเป็นเจลได้เร็วที่สุด ส่วนการถ่ายเทความร้อนของแผ่นเจลกับ แผ่นเจลย่านตบเต่าจากใบแก่ พบว่าเจลย่านตับเต่าในปริมาณ 60 กรัมต่อน้ำ 50 มิลลิลิตร ถ่ายเทความร้อนได้ดีใกล้เคียงกับแผ่นเจลลดไข้ตามท้องตลาด