โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชูชีพกระป๋อง 2 T

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทราวรรณ เกลาฉีด

  • วีระศักดิ์ ทองแก้วเกิด

  • อุทัยวรรณ บัวทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ห่วง ฆังคสุวรรณ

  • เสรี ดำแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์