โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสกัดสีจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติพร เพ็ชรพูล

  • นันธพงศ์ พุ่มศิโร

  • เสฎฐวุฒิ มีหินกอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชการสกัด

  • สีพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในสารเคมีมักมีสารพิษตกค้างเสมอแม้แต่การใช้สีในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใกล้ตัวเรา เช่น เสื้อผ้า กระดาษ สีน้ำ สีฝุ่น หรือแม้แต่ชอล์กสีที่คุณครูใช้เขียนกระดานดำ ดังนั้นเพื่อเป็นการลอปริมาณสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โครงงานนี้จึงได้คิดที่จะสกัดสีจากพืชธรรมชาติมาใช้แทนสีสังเคราะห์โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน คือ การสกัดสีจากพืช หาค่า Rf นำสีธรรมชาติมาใช้ผสมในกระดาษรีไซเคิลและทำสีผง จากการทดลองสกัดสีโดยใช้สาร 3 ชนิด คือ น้ำ สารละลายสารส้ม และเอทานอล เป็นสารสกัดสีได้ดีที่สุด และเมื่อนำสีของพืชที่ได้จากการสกัดด้วยสารทั้ง 3 ชนิดมาหาค่า Rf เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการละลายผลที่ได้ สีที่สกัดด้วยเอทานอลมีค่าสูงสุด ส่วนการนำสีที่สกัดได้ไปใช้จะให้สีที่จางและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ