โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของแกลบต่อการเก็บรักษากล้วยหอมทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชมพูนิกข์ แสงศรี

  • ชัญญานุช นุชปาน

  • วณิชกานต์ นวรัตนารมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทกายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยหอมทองการเก็บรักษา

  • แกลบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผลของแกลบต่อการเก็บรักษากล้วยหอมทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อนำแกลบมาชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง โดยบรรจุกล้วยและแกลบลงในกล่องกระดาษเปรัยบเทียบกับที่ไม่ใส่แกลบ ศึกษาระยะเวลาที่กล้วยสุกพอดี นำกล้วยที่สุกแล้วมาวัดความหวาน ค่า pH ปริมาณกรดทั้งหมดและความชอบของผู้บริโภค ผลการทดลองพบว่า เวลาที่ใช้ในการเผาแกลบ 2 ชั่วโมงดีที่สุด เพราะแกลบจะเป็นตัวและสีดำสนิทพอดี และกล้วยที่เก็บในกล่องใส่แกลบที่ผ่านการต้มด้วยกรดและเบสมีระยะเวลาการสุกนานที่สุด 17 วัน รองลงมาคือแกลบที่ต้มด้วยกรด ระยะเวลาการสุก 15 วัน แกลบที่ต้มด้วยเบส 14 วันและไม่ใส่แกลบ 10 วันตามลำดับ ชนิดของแกลบที่สามารถชะลอการสุกของกล้วยหอมทองได้ดีที่สุดคือ แกลบที่ต้มด้วยกรดและเบสรองลงมาเป็น แกลบที่ต้มด้วยกรด แกลบที่ต้มด้วยเบส แกลบที่เผา 2 ชั่วโมง และไม่ใส่แกลบ ตามลำดับ จึงสรุปได้ว่าแกลบเมื่อนำมาเผาเป็นแกลบดำ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือคาร์บอน แกลบมีสมบัติในการดูดซับจึงสามารถดูดซับสารเอทิลีนที่สร้างจากผลไม้ได้ ทำให้สามารถชะลอกรสุกของกล้วยหอมทองได้