โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องคัดแยกมะนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฬาลักษณ์ นารอง

  • ศิรินันท์ ภูวงษ์

  • อรอุมา วาโยพัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประณีต โต๊ะชาลี

  • ไพรัตน์ เทนอิสระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะนาวเครื่องคัดแยก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องคัดแยกมะนาว เพื่อเป็นการใช้งานได้รวดเร็วและดีกว่าการใช้แรงงานคน เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ขาย ช่วยประหยัดเวลาและสะดวกในการคัดแยกขนาดของลูกมะนาว อีกทั้งยังมีต้นทุนในการผลิตไม่สูงมาก วัดสดุในการสร้างหาซื้อได้ง่ายและสามารถใช้งานได้จริง