โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดกำจัดไขมัน Triple Level

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกมล กรแก้ว

  • พรพรหม พรหมพูล

  • สุกานดา แสงใส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชพร กลิ่นมาลี

  • นิยม อ่อนสวัสดิ์

  • ไพรัตน์ เทนอิสระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเป็นแนวคิดในการประดิษฐ์อุปกรณ์ชุดดักไขมัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตชุดอุปกรณ์ Triple level หรือชุดกำจัดไขมันที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการลดปริมาณไขมันในน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาต่า ๆ ที่เกิดจากมลพิษทางน้ำที่เกิดจากการปนเปื้อนของไขมัน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของชุดดักและกำจัดไขมันที่สร้างขึ้น