โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการสกัดซิลิกาจากแกลบข้าวเพื่อใช้ในกระบวนการทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีและคอลัมน์โครมาโทกราฟี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกเนตร ราญรอน

  • พรสรวง อักษรดิษฐ์

  • เจียระไน เครือโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ซิลิกา การสกัด

  • เปลือกข้าว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดซิลิกาจากแกลบข้าว เพื่อใช้ในกระบวนการทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี และคอลัมน์โครมาโทรกราฟี โดยนำแกลบข้าวที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากการทำการเกษตรมาล้างสารอินทรีย์และทำการรีฟลักซ์ เป็นเวลา 15 นาที จำนวน 3 ครั้ง นำแกลบไปล้างนำแกลบข้าวไปเผาเป็นเถ้าแกลบ จากนั้นนำเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จะได้ซิลิก้าออกมา นำไปบดให้ละเอียดให้ความร้อน ตั้งบนแท่นให้ควานร้อนโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 2 โมลาร์ ให้ความร้อนไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส กวนจนเหนียวหนืดได้เป็น Sodium silicate นำสารที่ได้ไปทำการไตเตรต โดยการเตรียมกรด HCL ความเข้มข้น 2 โมลาร์ ผสมกับ Aluminium sulfate ความเข้มข้น 2 โมลาร์ วัดค่า pH ให้มีค่าความเป็นกลาง นำวิลิกาที่ได้ไปล้างด้วยน้ำร้อน อุณหภูมิ 120 องศา เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จะได้ Silica xerogel นำ Silica xerogel ทีได้ไปล้างด้วยน้ำร้อน อุณหภูมิ 60-70 องศา โดยใช้กระดานกรอง จำนวน 3 ครั้ง ทดลองโดยวิธีการทินเลเยอร์ โครมาโทกราฟี และการนำซิลิกาที่ได้ไปบรรจุในคอลัมน์ยาว เพื่อทดลองโดยวิธีการคอรัมน์โครมาโทกราฟี โดยใช้การสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกรับวนการทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี และกระบวนการคอลัมน์โครมาโทรกาฟี ซึ่งซิลิกาจากข้าวสารนำไปใช้กระบวนการทั้งสองได้