โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อไรโซเบียมในปมรากไมยราบยักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนญชัย ยศใจ

  • ธนากร สุทธิสาโกมล

  • สุรดิษ คุณาเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ศัตรูพืช กำจัด

  • ไมยราบยักษ์ ราก

  • ไรโซเบียม แบคทีเรีย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับแบคทีเรียไรโซเบียม โดยแบ่งกลุ่มของการศึกษาออกเป็น 2 ตอน โดยตอนแรกจะทดลองในสภาวะจริงตามธรรมชาติ เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียไรโซเบียมที่แยกได้จากปมรากไมยราบยักษ์ ใส่ในอาหารสูตร YMA บ่มในตู้บ่มที่37◦C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำเชื้อมาทำ Steak plate จำนวน 18 เพลตแล้วนำแผ่นกระดาวงกลมที่จุ่มสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด ความเข้มข้น 20%, 40%, 60%, 80% และ 100% ตามลำดับพร้อมติดป้ายกำกับแล้วไปบ่มในตู้บ่มที่ 37◦C เป็นเวลา 32 ชั่วโมงแล้วนำไปวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเคลียร์โซนแล้วบันทึกผลพร้อมเปรียบเทียบ ตอนที่ 2 ศึกษาผลของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อแบคทีเรียไรโซเบียมตามสภาวะจริงตามธรรมชาติ โดยเตรียมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิดตามการทดลองที่ 1 ผสมลงดินที่ปลูกต้นไมยราบยักษ์ นับปมทุก ๆ 2 วัน เป็นเวลา 10 วัน บันทึกผล พบว่าสารเคมีกำจัดวัชพืชมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไรโซเบียมได้มากที่สุด และพบว่าต้นไมยราบยักษ์อายุต่ำกว่า 19 วันยังไม่มีความแตกต่างกันของปมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีผลกระทบต่อแบคทีเรียไรโซเบียม ในด้านลบ