โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างทางกายภาพของเส้นขนสัตว์บางสายพันธุ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรนันท์ นามดี

  • ธารทิพย์ จิตต์จำนง

  • พรศิริ วุฒิกานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองถลาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลชมเชย ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขนสัตว์ การศึกษา

  • นิติเวชวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จัดทำโครงงานเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างทางกายภาพของเส้นขนสุนัขและแมวบางสายพันธุ์ จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของขนสุนัขทุกสายพันธุ์ที่นำมาศึกษาจะมีความคล้ายคลึงกันมาก ดังนั้นลักษณะโครงสร้างภายนอกของขนสัตว์อย่างเดียวและการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา บางครั้งก็ไม่สามารถแยกชนิดของสัตว์ชนิดนั้นที่มีความใกล้ชิดทางสายพันธุ์กันได้อย่างชัดเจน จึงควรศึกษาถึงระดับสารพันธุกรรมเพื่อแยกชนิด และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าสามารถเห็นความแตกต่างของโครงสร้างเส้นขนสุนัขและแมวที่มองภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะขนจากส่วนหูของแมวพันธุ์เปอร์เซียนั้น ชั้น Medulla จะมีการเรียงตัวกันแบบไม่ต่อเนื่อง มีรูพรุน มีโพรงอากาศแทรกทำให้เห็นเป็นลักษณะคล้ายคลื่น เรียกการเรียงตัวแบบนี้ว่า Uniserial Bladder แต่ไม่พบในขนของสุนัข และหากสังเกตจากลักษณะภายนอกพบว่าขนสุนัขจะมีความยาวกว่า ขนาดหน้าตัวใหญ่ และมีความหยาบกว่าขนของแมว อีกทั้งขนของสุนัขสามารถติดและสัมผัสบนเสื้อผ้าได้คงทนนานกว่าขนของแมว