โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผิวกายสดใสด้วยกากกาแฟอมก๋อย (Body skin brightening by Omkoi coffee grounds)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลนาถ นามแก้ว

  • พิทยารัตน์ วันมหาชัย

  • อดิเทพ กันทะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิภาวรรณ รื่นรมย์

  • ภวรัญชน์ สมศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผิวกายสดใสด้วยกากกาแฟอมก๋อย (Body skin brightening by Omkoi coffee grounds) เป็นโครงงานระดับมัธยมปลายของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จัดทำขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอากากกาแฟสดที่เหลือจากการขายกาแฟสดของโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งตามปกตินั้นทางโรงเรียนจะนำกากกาแฟที่เหลือไปทิ้งเป็นประจำทุกวัน คณะผู้จัดทำโครงงานจึงเกิดแนวความคิดว่า กากกาแฟที่เหลือน่าจะนำมาทำเป็นสครับขัดผิวได้ เพราะมีคุณสมบัติเป็น บีด (bead) ที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไป เป็นการนำเอาสิ่งที่เหลือใช้มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและบุคคลที่สนใจ คณะผู้จัดทำจึงได้ทดลองนำเอากากาแฟสดมาทำผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวที่มีชื่อว่า “Omkoi” Coffee body scrub for skin brightening (กาแฟขัดผิวเพื่อผิวกระชับแลดูกระจ่างใส) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1. ศึกษาอัตราส่วนของส่วนผสมสมุนไพรท้องถิ่นที่เหมาะต่อการนำมาทำสครับจากกากกาแฟ และ 2. ศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในการผลัดเซลล์ผิว ทำให้ผิวเนียนเรียบ กระจ่างใส ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้นำมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6 จำนวน 60 คน โดยใช้ระยะเวลาในการ ทำการทดลอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2554 พบว่า 1. อัตราส่วนของส่วนผสมที่เหมาะต่อการทำผลิตภัณฑ์ “Omkoi” Coffee body scrub for skin brightening (กาแฟขัดผิวเพื่อผิวกระชับแลดูกระจ่างใส) คือสูตรที่ 3 โดยอัตราส่วนของส่วนผสม คือ กากกาแฟ 100 กรัม ผงขมิ้น 5 กรัม เกลือ 10 กรัม น้ำผึ้ง 50 กรัม น้ำมะขามเปียก 35 กรัม จะได้สครับที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืดพอดี เหมาะแก่การนำมาขัดผิว 2. กลุ่มตัวอย่างมีผิวเรียบเนียน กระจ่างใสขึ้น และมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ “Omkoi” Coffee body scrub for skin brightening (กาแฟขัดผิวเพื่อผิวกระชับแลดูกระจ่างใส) อยู่ในระดับมาก