โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องLeaves destroy bicycle จักรยานย่อยใบไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พินทุสร ใหม่ปัน

  • สมบูรณ์ ปรัชญาภูวดล

  • อัญชลี แก้วเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • ใบไม้การย่อย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีแนวคิดมาจากการแก้ปัญหาใบไม้ที่มีจำนวนมากเกินไปในโรงเรียนและนำมาทำปุ๋ยหมักได้ไม่ทัน จึงได้ทำการศึกษาและทดลองซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอนคือ 1.ศึกษาการทำเครื่องบดใบไม้โดยการปั่นจักรยาน 2. เปรียบเทียบชนิดของใบมีดตัดใบไม้ของจักรยานย่อยใบไม้ 3. ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ทดลองใช้จักรยานย่อยใบไม้ ผลการศึกษาพบว่า จักรยานย่อยใบไม้ที่ประกอบขึ้นสามารถบดใบไม้แห้งได้ และใบมีดที่ดีที่สุดคือใบมีดแบบโค้งสามารถบดใบไม้ให้มีขนาดเล็กและติดค้างอยู่ในถังบดไม่มาก ซึ่งได้ปริมารเฉลี่ย 228 กรัม จากปริมาณเริ่มต้น 300 กรัม และจากการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้จำนวน 30 คน พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.43